سفارش تبلیغ
تبلیغات در پارسی بلاگ

سنگ صبور

دو قرن پیش جهانگردی آمریکایی به قاهره رفت تا روحانی معروف لهستانی حافظ اعیم را ببیند. جهانگرد با کمال تعجب دید که روحانی در اتاقی ساده زندگی می کند. اتاق پر از کتاب بود و غیر از آن فقط میزو نیمکتی در اتاق دیده می شد.
جهانگرد پرسید : پس لوازم منزلتان کجاست؟
حافظ گفت : مال تو کجاست؟
- لوازم من؟ اما من اینجا فقط مسافرم.
روحانی گفت: من هم همینطور.

 پائولو کوئلیو                
قصه هایی برای پدران، فرزندان، نوه ها


نوشته شده در چهارشنبه 86/5/24ساعت 1:45 صبح گفت و لطف شما ()

Design By : Night Melody