سفارش تبلیغ
واحد طراحی

سنگ صبور

موسیقی .هنوز هم قادر است با تارهای قدرتمند نامرئی اش تمام احساس و هیجان  بی رنگ و بویم را از زیر خروار ها دلمشغولی بیرون کشد و روح و ذهنم را تا به کجا ها که نکشاند. و بعد آرامشی عجیب در پی آن همه غلیان احساس. گاهی با تمام وجود به این آرامش نیاز دارم.


نوشته شده در دوشنبه 86/11/8ساعت 3:52 عصر گفت و لطف شما ()

Design By : Night Melody