سفارش تبلیغ
واحد طراحی

سنگ صبور

شب ها که می خوابم
پنچره های خیال را سفت می بندم
پشت در ِ خاطرات را هم چفت و بست می کنم
و با قطرات اشکم
پلک هایم را محکم به هم می چسبانم
تا
تا
تا تو دیگر نیایی به خوابم.


نوشته شده در چهارشنبه 86/11/24ساعت 3:45 عصر گفت و لطف شما ()

Design By : Night Melody