سفارش تبلیغ
واحد طراحی

سنگ صبور

حداقل فایده همنشینی گاه و بیگاه اما اجباری با کسی که تمام لذت واقعی زندگیش در دروغ گفتن و  بدگویی از دیگران است ، این است که " ادب از که آموختی؟ از بی ادب "  لقمان را با تمام وجود درک می کنی.  


نوشته شده در چهارشنبه 87/5/23ساعت 12:58 صبح گفت و لطف شما ()

Design By : Night Melody