سفارش تبلیغ
واحد طراحی

سنگ صبور

گویند:

        اهل دل را دو خصلت باشد:

                                          دل ِ سخن پذیر

                                          سخن ِ دل پذیر 

خود را در این جمله پیدا کنید؟


نوشته شده در یکشنبه 88/4/21ساعت 8:35 عصر گفت و لطف شما ()

Design By : Night Melody