سفارش تبلیغ
هاست ایران
هاست ایران

سنگ صبور

 گوگل  چه خوب می داند. از آن سایت هائیست که هر وقت گره ای در کارمان یا اطلاعاتمان پیش آمد سریع  بازش می کنیم. این جستجوها را داشته باشید:

 به نظر می رسد جستجو گران و کنجکاوان انگلیسی زبان در مورد ایرانیان، جز زیبایی زنان ایرانی، نبستن کراوات توسط آنها و  دائما در پی تظاهرات  و معترض بودنشان و این که چرا عرب نیستند، نکته مبهمی ندارند.

اینها هم جالبند. این که در مورد مردم اروپا و یا آمریکا چگونه فکر می کنند و در گوگل به دنبال پاسخ هستند:

 

 

تعجب نکنید. اگر باور نمی کنید می توانید  زحمت یک جستجو در گوگل را به خود بدهید.


نوشته شده در شنبه 89/7/10ساعت 9:7 صبح گفت و لطف شما ()

Design By : Night Melody