سفارش تبلیغ
واحد طراحی
واحد طراحی

سنگ صبور

اگر در یک جای دولتی کار می کنید 
نامه  زیر را برای رئیس تان بنویسید. مطمئن باشید ترفیع می گیرید . 
اما اگر در بخش  خصوصی مشغولید فقط در صورتی این نامه را برای رئیس تان بفرستید که از کار و زندگی سیر شده باشید


Hi Boss,
People who do lots of work
 make lots o
f mistakes

People who do less work   make less mistakes
People who do no work
 make no mistakes
People who make no mistakes
 gets promoted
That"s why I spend most of my time
sending e-mails & playing games at work
I need a promotion

 
سلام رئیس.
کسانی که زیاد کار می کنند  اشتباهات زیادی نیز مرتکب می شوند. کسانی که کمتر کار می کنند کمتر دچار خطا می شوند و کسانی که اصلا کار نمی کنند هیچ کار اشتباهی هم انجام نمی دهند و کسانی که اشتباه نمی کنند لایق ترفیع هستند.   به همین دلیل است که من بیشتر اوقاتم را سر کار صرف فرستادن میل و بازی می کنم.  من  ترفیع می خواهم...

نوشته شده در چهارشنبه 89/8/5ساعت 2:8 عصر گفت و لطف شما ()

Design By : Night Melody