سفارش تبلیغ
سرور مجازی

سنگ صبور

بی شک گوشه ای از بهشت است خانه پدری... مامنی برای زدودن غم ها و خستگی ها....

 رد پایی از کودگی تا بزرگسالی در گوشه گوشه اش هویداست.... مملو از بوی خاطره...عشق...صفا...صمیمیت...دلهای به هم پیوسته....

 


نوشته شده در شنبه 94/3/2ساعت 9:2 صبح گفت و لطف شما ()

Design By : Night Melody